Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 44/2014/TT-BGD&ĐT Quy định về đánh giá, xếp loại " Cộng đồng học tập" cấp xã 12/12/2014
2 Số: 05/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường trung học phổ thông Chuyên, trường phổ thông và các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Apr 12 2013 10:23AM
3 Số: 05/2013/QĐ-TTg Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập Apr 12 2013 10:22AM
4 Số: 07/2013/NĐ-CP Sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Apr 12 2013 10:22AM
5 Số: 52/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi Apr 12 2013 10:21AM
6 Số: 50/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học Apr 12 2013 10:19AM
7 Số: 49/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học Apr 12 2013 10:19AM
8 Số: 31/2012/QĐ-UBND Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam Apr 12 2013 10:18AM
9 Số: 47/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Apr 12 2013 9:46AM
10 Số: 46 /2012/TT-BGDĐT Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông Apr 11 2013 3:33PM
1 2 3 4 5 6 7